واحد کنترل کیفیت یا QC  توسط مدیر کنترل کیفیت مجموعه ، وظیفه بازرسی و کنترل مواد اولیه ، محصول حین ساخت ، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید را برعهده داشته ، از دیگر وظایف این واحد تأیید کیفیت برای  ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی ، نظارت وتأیید فعالیت­های آزمایشگاهی و انجام آزمون در واحد ، ثبت نتایج آزمون و کنترل­های روزانه نظارت  بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش و جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استانداردهای مربوطه و انعکاس موضوع به اداره کل استاندارد می­باشد

.