موزاییک البرز مجهز به آزمایشگاه تخصصی و کامل در زمینه موزاییک و کفپوش بتنی می باشد که این آزمایشگاه به صورت کامل تمامی تست­ها و آزمون­های مورد نیاز برای استاندارد سازی واحد تولیدی خود وسایر همکاران را براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱ ـ۷۵۵  موزاییک سیمانی برای کار برد داخلی و استاندارد ملی ایران به شماره ۲ ـ ۷۵۵  موزاییک سیمانی برای کاربرد بیرونی ، انجام داده و تست­های ابعاد ،مقاومت خمشی ، جذب آب ، سایش ، سرخوردگی و هوازدگی و یخبندان آزمون ها و تست­ هایی می ­باشند که بر روی محصولات تولیدی و ارائه شده انجام می­شود.