جهت کف پیلوت­ها ، بام و محل­های مسقف از قبیل پارکینگ ، سالن­ها و محوطه­های داخلی از موزاییک­های با سطح رویه صاف ( بدون طرح وبرجستگی ) استفاده نمایید .

این موزاییک­ها ضمن شستشوی آسانتر ؛ به لحاظ کاربری و زیبایی نیز  انتخاب مناسب­تری برای موارد ذکر شده می­باشند.

جهت محیط­های روباز و محو طه سازی با توجه به عوامل استحکام ، دوام وزیبایی به ترتیب اولویت محصولات
موزاییک­های پرسی طرح دار ، واش بتن و انواع کفپوش بتنی پیشنهاد می­گردد که سطح رویه ناصاف این محصولات مانع ایجاد حوادث احتمالی درزمان بارندگی و زمستان ( بعلت سرخوردن ) می­گردد.